Woongenot

Omwonenden uiten zorgen over de mogelijke aantasting van het woongenot door de komst van het bedrijventerrein.

ABC Westland Gebiedsontwikkeling reageert hierop door te benadrukken dat het nieuwe bestemmingsplan voldoet aan de regels van goede ruimtelijke ordening en rekening houdt met zowel subjectieve als objectieve aspecten van woongenot:

  1. Er wordt een groenzone van minimaal 30 meter gerealiseerd tussen de woon- en bedrijfsbestemming, die voldoet aan de regels van Natuur Netwerk Nederland. Deze groenzone zal zo worden ingericht dat de gebouwen worden afgeschermd door bomen en heesters.
  2. De groenzone voldoet tevens aan de eisen gesteld bij een bestemming met milieu categorie 3.1, wat bijdraagt aan een gezonde en leefbare omgeving.
  3. Om privacy- en geluidsoverlast te voorkomen, worden in de bestemmingsplanregels bepaalde maatregelen opgenomen, zoals het realiseren van een blinde gevel aan de zijde van de woningbouw en het voorkomen van geluidsoverlast door machines.
  4. De hoogte van de uitbreiding van ABC Westland zal gelijk zijn aan die van het bestaande bedrijventerrein, om efficiënt ruimtegebruik te bevorderen. Dit zal geen extra ruimtebehoefte op de begane grond veroorzaken.
  5. Bezonningsdiagrammen tonen aan dat de bezonning op gevels en tuinen niet zal verslechteren door de voorgestelde bouwvlakken en -hoogtes.

ABC Westland Gebiedsontwikkeling benadrukt dat het uitbreidingsplan tot stand is gekomen na nauwe samenwerking met partijen en gesprekken met belanghebbenden, waarbij alle regels en wensen zorgvuldig zijn afgewogen. Dit resulteert in een plan dat voldoet aan goede ruimtelijke ordening en rekening houdt met alle betrokkenen.

Hoewel we streven naar het tegemoetkomen aan de wensen vanuit de omgeving, zijn niet alle wensen en ideeën realiseerbaar binnen de ruimtelijke en economische kaders. Hierdoor kan het voorkomen dat niet aan alle individuele wensen voldaan kan worden.