Informatie inloopavond 3 juli 2023

Tijdens de inloopavond van 3 juli 2023 zijn er panelen gepresenteerd (via link of onderstaande button te downloaden). Hierop is te zien waar de voorgenomen bestemmingswijziging plaatsvindt en wat de mogelijk verdere invulling van dat gebied zal worden. Hierbij kunt u denken aan groen, water, functies, bouwhoogtes, bouwvlakken en verkeer. Omdat deze ontwikkeling een verandering geeft, is er tijdens de inloopavond naar  ieders mening gevraagd. Hieronder zijn deze meningen in drie onderwerpen gebundeld, met vervolgens onze reactie daarop.

download panelen (pdf)

Antwoord op veelgestelde vragen

Verkeersdruk

Mening belanghebbenden: De verkeersdruk op het omliggend wegennet zal door de uitbreiding van ABC Westland toenemen waardoor de files in de spits nog langer worden.

Reactie ABC Westland Gebiedsontwikkeling: Het bedrijventerrein ABC Westland is in 1969 gestart als groenteveiling Westland-Noord en was gevestigd middenin het glastuinbouwgebied van Poeldijk. De eerste gebouwen zijn in 1969 gebouwd en sindsdien is het veilingterrein gefaseerd gegroeid naar 35ha in 12. Sindsdien is het bedrijventerrein uitgebreid naar 57ha. In 12 werd ABC Westland Beheer één van de eigenaren en verzorgde tot 2019 de verhuur op het terrein en daarnaast de uitbreiding van het bedrijventerrein. In 2019 is het verhuurde deel verkocht aan Hines en verzorgd ABC Westland Beheer (nu onder handelsnaam ABC Westland gebiedsontwikkeling) slechts nog de uitbreiding van het terrein. 

Door de ontwikkeling van ABC Westland en de woningbouw in haar omgeving is de verkeersdruk inderdaad toegenomen. Vanaf 2007 heeft binnen een straal van 1,5km om ABC Westland een gefaseerde groei van 200ha woningbouw plaatsgevonden: Madestein (100ha), Uithof (40ha), De Kreken (45ha), De Ranken (15ha). Vanuit het onderzoek van Sweco blijkt dat de grote verkeerstoename met name een gevolg is van deze laatste woningbouw uitbreiding. Woningbouw veroorzaakt met name tijdens spitsuren een verkeerspiek.

Om inzicht te krijgen in de bijdrage van het bedrijventerrein ABC Westland aan de verkeersdrukte op het omliggend wegennet, zijn in het drukste seizoen, bij de in- en uitgangen van ABC Westland verkeerstellingen gehouden. Uit deze verkeerstellingen komen de volgende conclusies:

 • De huidige verkeersdruk op de N211, N213 , N464 is vooral ontstaan door de ontwikkeling van verschillende woonwijken. ABC Westland verzorgt slechts een beperkte hoeveelheid verkeersbewegingen op omliggend wegennet en sterk verspreid over de dag.
 • Dagelijks bezoeken zo’n 300 vrachtwagens en 4.500 personenwagens het bedrijventerrein (één auto of vrachtwagen veroorzaakt twee verkeersbewegingen, in- en uitgaand). Personenwagens hebben gemiddeld één bezoekadres, vrachtwagens gemiddeld 2,5 bezoekadres.
 • Van het inkomend en uitgaand verkeer wordt door 1/3e deel gebruik gemaakt van de in/uitgang Paul Captijnlaan en 2/3e deel van de in/uitgang Arckelweg
 • De verkeersdrukte van en naar ABC Westland is tussen 5:30 en 18:30 uur zeer gelijkmatig verdeeld over de dag
 • De uitbreiding van ABC Westland zal ca. 2.200 meer verkeersbewegingen veroorzaken, welke gespreid over de dag plaatsvinden.

NB: Ter vergelijking: bij realisatie van een woonwijk van 17ha zullen ca. 3.000 verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden, voornamelijk tijdens de spits.

Ten behoeve van de bestemmingswijziging is door Sweco in juli 2023 een verkeersonderzoek uitgevoerd met de volgende conclusies:

Conclusies:

 • Het extra vrachtverkeer door de uitbreiding van ABC Westland leidt niet tot een relevante toename van de verstoring van de verkeersafwikkeling op de ontsluitingsroutes Paul Captijnlaan/Arckelweg, N211 Nieuweweg/Lozerlaan en N464 Wateringseweg.
 • Er ontstaan door uitbreiding van ABC Westland geen nieuwe kiemen van congestie en de bestaande problemen worden niet substantieel groter.
 • Waar deze routes op elkaar aansluiten met rotondes is de capaciteit ook zonder uitbreiding van ABC Westland al een probleem. Die problemen zijn oplosbaar door uitbreiding naar een turborotonde. Daar hier fietsers oversteken is vanwege verkeersveiligheid met VRI geregelde kruispunten aan te bevelen
 • Indien het kruispunt Lozerlaan/Erasmusweg niet ongelijkvloers gemaakt wordt zijn de doorstromingsproblemen op het onderzochte deel van het wegennet van het Westland en Den Haag duidelijk groter, niet alleen op de Lozerlaan zelf maar vooral ook op de Wateringseweg.
 • De bereikbaarheid van ABC Westland al dan niet uitgebreid, Westland en Den Haag Zuidwest, is dus zeker gebaat bij het ongelijkvloers maken van het kruispunt Lozerlaan/Erasmusweg en ook bij de uitbouw van de rotondes naar turborotondes; bij voorkeur worden dit met VRI geregelde kruispunten, dit vanwege de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers.

Overige verkeersaspecten:

 • De ontsluiting van het langzaam verkeer op de Arckelweg nabij de huisvesting buitenlandse flexwerkers wordt verbeterd met een zebrapad/fietsovergang op verhoogde en verbrede rijbaan met signalering.
 • Het fietspad op de Arckelweg tussen de brug over de Langesloot tot en met de ingang huisvesting buitenlandse flexwerkers wordt verlegd en afgescheiden van rijbaan.

Huisvesting buitenlandse flexwerkers

Mening belanghebbenden: Huisvesting buitenlandse flexwerkers geeft overlast in de woonwijk en voor bezoekers van Sportpark Verburch.

Reactie ABC Westland Gebiedsontwikkeling: Op de Westlandse bedrijventerreinen en in de productietuinbouw is, mede door de toegenomen import en verwerking van tuinbouwproducten respectievelijk de belichte teelten, jaarrond behoefte aan logistieke en teelttechnische medewerkers. Al vanaf 1950 wordt door de agrologistieke en tuinbouwsector dankbaar gebruik gemaakt van buitenlandse flexwerkers. Helaas is er al decennia lang een tekort aan autochtone medewerkers voor deze logistieke en tuinbouwarbeid en valt de sector terug op buitenlandse flexwerkers. Vanwege het veelal tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomsten, hebben deze buitenlandse flexwerkers behoefte aan nette en humane tijdelijke huisvesting. Ter ondersteuning van de Westlandse economie is er een grote behoefte aan buitenlandse flexwerkers. In overleg met gemeente Westland is op het uitbreidingsgebied van ABC Westland ruimte gereserveerd voor het realiseren woonruimte voor tijdelijk verblijf.

In het Westland werken meer buitenlandse flexwerkers dan in de meeste Nederlandse gemeentes, dat komt doordat Westland veel werk biedt in de tuinbouwsector (van tuinbouwproductie tot agrologistiek). Natuurlijk hebben ook deze tijdelijke medewerkers behoefte aan goede huisvesting. Een aantal feiten op een rij:

 • In het Westland werken naar schatting zo’n 12.000 buitenlandse flexwerkers, waarvan er zo’n 4.500 in het Westland wonen in woningen van uitzendbureaus, van voormalige tuinders, in de dorpskernen en in speciaal hiervoor gerealiseerde hotels en appartementen. De rest woont in de nabijgelegen steden Den Haag en Rotterdam in soms slechte omstandigheden.
 • Veelal komen deze buitenlandse flexwerkers eerst voor tijdelijk werk, sommigen blijven, krijgen vast werk en hebben dan behoefte aan vaste woonruimte.
 • Het Westland en haar economische tuinbouwmotor heeft deze buitenlandse flexwerkers hard nodig en dient te zorgen voor nette en humane huisvesting welke dient te voldoen aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).
 • Gemeente Westland heeft in haar Woonvisie enkele locaties aangewezen waar huisvesting voor tijdelijke buitenlandse flexwerkers kan worden gerealiseerd. De uitbreiding van ABC Westland is één van de aangewezen locaties, geschikt voor 400 personen.
 • Voor deze huisvesting locatie wordt een formele woonbestemming aangevraagd, waardoor een volwaardig appartementencomplex kan worden gerealiseerd. Op het complex zullen ook recreatieve faciliteiten (zoals o.a. een Cruijff-court) en wellicht een kleine Poolse winkel worden gerealiseerd.
 • Basis voor de verhuur van dit appartementencomplex aan buitenlandse flexwerkers of de uitzendbureaus (met ABU keurmerk) waarvoor ze werken, vormt een goed beheer- en exploitatieplan met een beheerorganisatie die zowel beheer en exploitatie van het complex verzorgt, maar ook verantwoordelijk is voor de handhaving van orde en netheid in de omgeving. Om misstanden tussen medewerkers en uitzendbureaus te voorkomen zullen er zelfstandige huurcontracten worden aangegaan, los van eventuele arbeidscontracten.
 • Het appartementencomplex krijgt, vanwege het werk op ABC Westland, een afsluitbare fiets/loopverbinding naar het bedrijventerrein en een fiets/loop/auto-ontsluiting op de Arckelweg. Er worden voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen voor de bewoners gerealiseerd.
 • Nabijgelegen locatie Elsenbos in Honselersdijk is sinds 2020 in gebruik en heeft in de buurt geen overlast veroorzaakt.

Artist impressie huisvesting buitenlandse flexwerkers

In 2018 & 2019 hebben zeven partijen aangegeven geïnteresseerd te zijn in de realisatie van de huisvesting voor buitenlandse flexwerkers, waarbij zij voorbeelden van ontwerpen en exploitatieplannen hebben aangeleverd. Hierboven één van de aangeleverde voorbeelden van een mogelijk ontwerp (waaraan geen rechten kunnen worden ontleend).

Bent u geïnteresseerd in het aankopen van deze grond voor realisatie van huisvesting van buitenlandse flexwerkers? Neem dan contact op via herwi@abcwestlandbeheer.nl en kris.valstar@abcwestlandbeheer.nl.

Woongenot (afstand en hoogte)

Woongenot - maatregelen

Mening belanghebbenden: De komst van het bedrijventerrein veroorzaakt een aantasting van het woongenot.

Reactie ABC Westland Gebiedsontwikkeling: Het bestemmingsplan dient te voldoen aan de regels van goede ruimtelijke ordening. In het nieuwe bestemmingsplan wordt daarom rekening gehouden met subjectieve en objectieve aspecten van woongenot:

 • Tussen de woon- en bedrijfsbestemming wordt een groenzone van minimaal 30m gerealiseerd die voldoet aan de de regels van NNN (Natuur Netwerk Nederland). Deze groenzone wordt zo ingericht dat door de groen- en waterstructuur en -inrichting, de gebouwen worden gemaskeerd door de bomen en heesters.
 • De groenzone met een minimale afstandsmaat van 30m tussen de woon- en bedrijfsbestemming, voldoet tevens aan de eisen gesteld bij een bestemming met milieu categorie 3.1.
 • Ter voorkoming van privacy- en geluidsoverlast wordt in de bestemmingsplanregels bepaald dat aan de zijde van de woningbouw aan het Wenpad over de volledige lengte een blinde gevel zonder ‘visuele en geluids’ openingen moet worden gerealiseerd en tevens dat de eventueel geluid producerende machines (zoals koelmachines) zowel qua locatie als afscherming geen overlast mogen veroorzaken.
 • Voor de uitbreiding van ABC Westland wordt dezelfde hoogte aangehouden als op het bestaande bedrijventerrein, mede om de maatschappelijke noodzaak van meervoudig ruimtegebruik (de ruimte op de verdiepingsvloer veroorzaakt geen extra ruimtebehoefte op de begane grond). Sinds 1986 is de in het bestemmingsplan toegestane hoogte van bedrijfshallen op ABC Westland 15m. 
 • De bezonningsdiagrammen maken inzichtelijk dat de bezonning op de gevel en/of de tuin niet verslechtert door de in het bestemmingsplan aangegeven bouwvlakken en -hoogtes.

Onderstaand de regels voor de Wenzone vanuit Natuur Netwerk Nederland:

In de afgelopen jaren is nauw samengewerkt met partijen en gesproken met belanghebbenden, waarbij alle regels in acht genomen zijn en zo veel mogelijk rekening is gehouden met ieders wensen. De resultante daarvan is dit uitbreidingsplan, dat voldoet aan goede ruimtelijke ordening, met inachtneming van alle regels en onderzoeken, gesprekken met belanghebbenden en efficiënt ruimtegebruik. Onderstaand een impressie van wat is, wat maximaal mag en wat maximaal kan worden gerealiseerd. 

Artist impressions effect bestemmingswijziging

Naar aanleiding van de onzekerheid die voor omwonenden ontstaat door de bestemmingswijziging, zijn artist impressies gemaakt waarop de verandering in beeld weergegeven wordt. Bekijk hier