Bestemmingsplanprocedure

De uitbreiding van bedrijventerrein ABC Westland staat vanwege het gebrek aan uitbreidingsruimte voor bedrijven in het Westland al sinds 2018 op de uitvoeringsagenda van gemeente Westland. In 2020 is een formele start gemaakt door het ondertekenen van een dienstverleningsovereenkomst. Sindsdien is een projectteam bestaande uit medewerkers en adviseurs van gemeente Westland en ABC Westland Gebiedsontwikkeling bezig met het ontwikkelen van een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende (haalbaarheids-) onderzoeken (o.a. verkeer, ecologie, archeologie, bodem, water, stikstof, etc.).

Op 28 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westland het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein ABC de Strijp Poeldijk” goedgekeurd. De ruimtelijke procedure om de bestemming te wijzigen is op vrijdag 22 december 2023 gestart. Iedereen heeft sindsdien zes weken de tijd gehad om een zienswijze in te dienen. Na deze periode worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt afgewogen of de zienswijzen aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te passen.

Na deze beoordelingsperiode gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen.

Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure is te vinden via de volgende link:

Bestemmingsplan "Bedrijventerrein ABC de Strijp Poeldijk"

 

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van gemeente Westland. In deze zienswijze geeft een belanghebbende zijn of haar mening over het ontwerpbestemmingsplan. Na deze periode van zes weken worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt afgewogen af of de zienswijzen aanleiding geven om het bestemmingsplan aan te passen.

Vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad

Na bovengenoemde periode van zes weken stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De gemeente geeft in de bekendmaking van het vaststellingsbesluit aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. De gemeente kan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.